fbpx

Regulamin

REGULAMIN

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu internetowego https://beatabruksgolianek.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca status Konsumenta, która po zaakceptowaniu REGULAMINU oraz POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES może korzystać z serwisu https://beatabruksgolianek.pl.

Administrator – Beata Bruks-Golianek – właściciel serwisu oraz osoby upoważnione do administrowania i prowadzenia serwisu posiadający status Sprzedawcy.

Organizator – Beata Bruks-Golianek oraz osoby upoważnione przez Administratora do organizowania i prowadzenia szkoleń.

Uczestnik – osoba fizyczna, biorąca udział w lekcjach, konsultacjach i szkoleniach oferowanych na stronie serwisu.

Serwis – serwis internetowy (strona) dostępny pod adresem https://beatabruksgolianek.pl.

Umowa – umowa cywilnoprawna zawierana na odległość, do której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie serwisu i dotycząca nabycia produktów oferowanych na stronie serwisu.

Produkt – materiały do pobrania (bezpłatne i płatne), będące treściami cyfrowymi oraz szkolenia, terapie, konsultacje i lekcje oferowane na stronie serwisu.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.
 2. Warunkiem koniecznym korzystania z serwisu jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Internetu i przeglądarki internetowej. Serwis jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
 3. Korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 4. Wszystkie treści serwisu chronione są prawem autorskim i nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w części lub całości. W szczególności zabrania się kopiowania i dalszego rozpowszechniania w całości lub w części tekstów, zdjęć i materiałów wideo publikowanych na stronie serwisu bez uprzedniej zgody Administratora serwisu.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik może składać zamówienia na produkty dostępne w serwisie.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez formularz kontaktowy na stronie serwisu.
 3. Po złożonym zamówieniu Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny, będący potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 4. Podana cena produktów jest kwotą brutto.

DOSTARCZENIE PRODUKTÓW

 1. Produkty do pobrania płatne są opatrzone ceną, która jest kwotą netto wyrażoną w polskich złotych. Do kwoty netto należy doliczyć 23% VAT. Produkty bezpłatne do pobrania są opatrzone informacją „darmowe”.
 2. W przypadku produktów do pobrania płatnych, w potwierdzeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje dane do przelewu.
 3. Dostarczenie produktów płatnych następuje niezwłocznie po uiszczeniu opłaty za dane produkty, tzn. po dokonaniu przelewu na konto, które jest podane w potwierdzeniu zamówienia (liczy się data zaksięgowania płatności). Produkt do pobrania zostaje dostarczony poprzez e-mail w załączniku.
 4. Produkty do pobrania bezpłatne dostarczane są w załączniku e-mail po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 5. W przypadku produktu, którym jest lekcja, konsultacja lub terapia, jej świadczenie rozpocznie się po dokonanej płatności i w ustalonym przez prowadzącego z Użytkownikiem terminie i miejscu.
 6. W przypadku produktu, którym jest szkolenie, jego świadczenie rozpocznie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora, po dokonanej płatności, która powinna zostać zaksięgowana przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 7. Na produkty dostępne w serwisie nie wystawia się faktury VAT.
 8. Produkty dostępne w serwisie nie są objęte usługą gwarancji i nie udziela się usług posprzedażnych.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 10. Użytkownik składając zamówienie na produkty i usługi dostępne na stronie internetowej https://www.beatabruksgolianek.plwyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora danych witryny https://www.beatabruksgolianek.pl. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odstąpienia od Umowy Użytkownik może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora: kontakt@beatabruksgolianek.pl zatytułowanej ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 3. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
 4. a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 5. b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 8. e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 9. f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 10. g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 11. h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 12. i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

ZASADY UCZESTNICTWA W LEKCJACH, KONSULTACJACH, TERAPII I SZKOLENIACH

 1. Wszystkie materiały lekcji, konsultacji, terapii i szkoleniowe są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórcy. Udostępniane materiały lekcji, terapii i szkoleniowe są wyłącznie do użytku prywatnego Uczestnika.
 2. Uczestnicy lekcji, konsultacji, terapii i szkoleń oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie bez uzyskania zgody Administratora.
 3. Wszelkie materiały szkoleniowe, ćwiczenia lekcji, konsultacji i terapii nie mogą być udostępniane publicznie, sprzedawane jak i odsprzedawane.
 4. Uczestnicy lekcji, konsultacji, terapii i szkoleń oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i/lub głosu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji danej usługi.
 5. Uczestnicy lekcji, konsultacji, terapii i szkoleń oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i/lub głosu w celach promocyjnych i marketingowych związanych z całą ofertą dostępną na stronie internetowej www.beatabruksgolianek.pl, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Użytkownik wyraźnie zastrzeże sobie prawo do zachowania anonimowości jeszcze przed realizacją Umowy.
 6. Termin realizacji Usługi polegającej na świadczeniu lekcji, konsultacji lub terapii Uczestnik ustala indywidualnie z prowadzącym.
 7. Uczestnik ma możliwość zmiany daty i godziny lekcji lub terapii (najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem lekcji) po uzgodnieniu tej zmiany z prowadzącym, z zastrzeżeniem, że prowadzący dysponuje wolnymi terminami (nie dotyczy kursów).
 8. Opłata za lekcję lub terapię nie podlega zwrotowi, jeśli zmiana daty i godziny lekcji lub terapii nastąpiła w czasie krótszym niż 24 godziny od wyznaczonego terminu.
 9. Administrator nie gwarantuje Uczestnikom lekcji, konsultacji, terapii i kursów osiągnięcia założonego przez nich rezultatu związanego z Usługą. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 10. Niepełnoletni mogą być uczestnikami Usług wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci związane np. z przerwami w dostępie do sieci, uszkodzeniami czy innymi błędami systemu komputerowego.
 2. Serwis dla lepszego działania serwisu używa plików „cookies”. Patrz: Polityka prywatności i plików cookies.
 3. Serwis w związku z rozwojem i rozbudową serwisu zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji wyglądu strony serwisu, jak i jej zawartości.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności wyjaśnienia przyczyn z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
 5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu należy składać na adres: kontakt@beatabruksgolianek.pl.